Osnovni kurs 1
Na gore Osnovni kurs 1 Lista linkova Sadržaj Pregled Drugi TK

 

Osnovni kurs 2
Osnovni kurs 3
Osnovni kurs 4
Osnovni kurs 5
Povelja Ujedinjenih nacija


 

Ujedinjene nacije

Pregled sekvenci

Osnovni kurs 1: Šta su zadaci i koji su ciljevi Ujedinjenih nacija?

Osnovni kurs 2: Kako su se razvile Ujedinjene nacije?

Osnovni kurs 3: Kako su strukturirane Ujedinjene nacije?

Osnovni kurs 4: Kako izgleda sistem Ujedinjenih nacija?

Osnovni kurs 5: Sa kojim se problemima susreću Ujedinjene nacije?


Osnovni kurs 1: Šta su zadaci i koji su ciljevi Ujedinjenih nacija?


"Potpuno neovisno od praktičnih zadataka koji se postavljaju pred Ujedinjene nacije, Organizacija ima za cilj da promijeni bit odnosa među državama-članicama i način na koji se rješavaju međunarodni problemi."
[Milenijumski izvještaj Genaralnog sekretara UN-a Kofija Anana pred Genaralnom skupštinom]Glavni zadaci Ujedinjenih nacija mogu se podijeliti u tri oblasti koje su međusobno povezane, ali imaju specifične, pojedinačne korijene:

bullet

Nakon dva svjetska rata osiguravanje mira i međunarodne sigurnosti predstavlja jedan od centralnih zadataka Organizacije, pri čemu se pokušava izvući pouka iz neuspjelog pokušaja uspostavljanja kolektivnog sistema sigurnosti uz pomoć Lige naroda u periodu između dva svjetska rata [za više informacija o Ligi naroda i historiji Ujedinjenih nacija vidi Osnovni kurs 2].

Prilikom osnivanja Organizacije, međudržavni ratovi i njihovo spriječavanje predstavljali su najveći izazov. Ova situacija se tokom posljednjih nekoliko desetljeća promijenila, te su primijetni opadanje broja međudržavnih ratova i porast broja unutrašnjih konflikata i novih fenomena, kao što je pojava transnacionalnog terorizma [sugestije za bavljenje pojmovima "rat", "mir", "nasilje" i "konflikt" možete naći u okviru tematskog kompleksa "Pedagogija mira"]

Razvoj u oblasti mirovnog odgoja - od blokade Vijeća sigurnosti tokom Hladnog rata do aktuelne debate o humanitarnim intervencijama - predstavljen je u okviru Osnovnog kurs 2.
 

bullet

Genocid i zločin protiv čovječnosti koji je sproveden tokom Hitlerovog režima predstavljaju osnovni razlog za drugu veliku oblast zadataka Ujedinjenih nacija - zaštita ljudskih prava i unapređivanje međunarodnog prava.

Već 1948. godine je Generalna skupština Ujedinjenih nacija donijela Opću povelju o ljudskim pravima. Ova Povelja predstavlja najvažniji dokument u historiji ljudskih prava. Konkretna pravna primjena ove Povelje uslijedila je nakon dugih i mukotrpnih debata i diskusija potpisivanjem dva međunarodna pakta - Pakta za građanska i politička prava i Pakta za ekonomska, socijalna i kulturalna prava. Sporazumi su potpisani 1966. godine, a na snagu su stupili 1976. godine [ove dokumente, kao i ostale relevantne i detaljne informacije o temama "Ljudska prava", "Prava djeteta" i "Prava žena" možete naći na D@dalos-u u okviru tematskog kompleksa "Ljudska prava"].
 

bullet

Ekonomski i socijalni razvoj predstavlja treću oblast zadataka Ujedinjenih nacija. Mir se ne smije razumijevati samo u smislu negativnog pojma "mir" - kao odsustvo rata, već treba da obuhvata i smisao pozitivnog pojma "mir" - pitanje sveopćeg razvoja i unapređenja pravde [za više informacija o pojmu "mir" vidi odlomak "Mir" u okviru tekatskog kompleksa "Pedagogija mira"]. Posljednjih godina zbog globalnih problema kao što su efekat staklene bašte ili ozonska rupa uz ovu definisana je još jedna oblast zadataka Ujedinjenih nacija - zaštita životne okoline.

Već 1945. godine došlo je do spoznaje o neraskidivoj vezi između mira i razvoja. Kao primjer za to često se navode riječi tadašnjeg američkog ministra vanjskih poslova Edward-a Stettinius-a (Edvard Stetinius): "Borba za mir mora se voditi na dva fronta. Na jednom frontu riječ je o sigurnosti, a na drugom o ekonomiji i socijalnoj pravdi. Samo pobjeda na oba fronta može osigurati trajan mir u svijetu."

Teme razvoja i životne okoline tretiraju se unutar mnogobrojnih programa, u radu komisija, posebnih organa i organizacija unutar sistema Ujedinjenih nacija. Ovim sistemom bavi se Osnovni kurs 4.

Član 1. Povelje Ujedinjenih nacija sažima ciljeve Organizacije:

"1. održanje međunarodnog mira i sigurnosti i u tu svrhu: preduzimanje efikasnih kolektivnih mjera radi spriječavanja i otklanjanja prijetnji miru i suzbijanje agresije ili drugih povreda mira, kao i postizanje mirnim sredstvima, a u skladu sa načelima pravde i međunarodnog prava, sređivanja ili rješavanja međunarodnih sporova ili situacija koji bi mogli dovesti do povreda mira;   

2. razvijanje prijateljskih odnosa među nacijama, zasnovanih na poštovanju načela ravnopravnosti i prava na samoopredjeljenje naroda i preuzimanje drugih odgovarajućih mjera radi učvršćivanja općeg mira;

3. postizanje međunarodne saradnje kako bi se rješili međunarodni problemi ekonomske, socijalne, kulturalne ili humanitarne prirode, i unapređivanje i podsticanje poštovanja prava čovjeka i osnovnih sloboda bez obzira na rasu, spol, jezik ili vjeru;

4. postavljanje Organizacije kao središta za usklađivanje akcija preduzetih radi postizanja ovih zajedničkih ciljeva."

[cjelokupan tekst Povelje Ujedinjenih nacija možete naći na odvojenoj stranici]

Kako je teško i mukotrpno ispunjavanje ovih zadataka predočio je bivši Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kurt Waldheim (Valdhajm) u svom godišnjem izvještaju iz 1978. godine: "Karakteristično za probleme koji se postavljaju pred Ujedinjene nacije je to što se uvijek radi o sve kompleksnijim pitanjima. Mnogi od tih problema predstavljaju prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti. Ujedinjene nacije nude okvir unutar kojeg se ovi problemi mogu rasvijetliti, treterirati i izgladiti. Ujedinjene nacije su i mjesto koje svima stoji na raspolaganju za traženje zajedničkih rješanja i sporazuma.

Doduše, često se događa da se ovakvi sporazumi veoma sporo sprovode i prolaze kroz razdoblje razvoja unutar kojeg je potrebno i dalje sa opreznošću tretirati dotične probleme i kontinuirano usmjeravati pozitivne snage u pravom smjeru. Ovo je praktična funkcija Ujedinjenih nacija koja je od presudnog značaja za dalji razvoj međunarodnog sistema i ne smije se dozvoliti da je prekrije sjena razočarenja koja nastaju zbog neuspjeha pri pokušaju pronalaska brzih i općevažećih rješenja."
 

... dalje do Osnovnog kursa 2: Kako su se razvile Ujedinjene nacije?

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.