Sadrzaj
Na gore Osnovni kurs 1 Pregled Sadrzaj Glosar Lista linkova


 

Demokratija

Pregled sadržaja tematskog kompleksa Demokratija


(Dospet ćete direktno do pojedinih područja i stranica ako kliknete na njih u sledećem pregledu sadržaja. Grafički pregled ovog tematskog kompeksa naći ćete na stranici Pregled)


¸Početna stranica - Demokratija

Glosar na temu Demokratija

Lista linkova uz tematski kompleks Demokratija

Pregledni dijagram tematskog kompleksa Demokratija

Osnovni kurs 1 (Šta je demokratija?)

Materijali uz Osnovni kurs 1

Dijagram 1: Šta je demokratija?

Zbirka citata o demokratiji

Leksikonska definicija demokratije

Teorije o demokratiji: Teorija identiteta i konkurentna teorija demokratije

Dijagram 2: Demokratija kao konkurencija

Dijagram 3: Demokratija kao identitet

Dijagram 4: Suprotstavljanje teorije identiteta i konkurentne teorije

Tipovi demokratije: Parlamentarna i predsednička demokratija

Dijagram 5: Tipovi demokratije

Dijagram 6: Uporedba parlamentarnog i predsedničkog sistema

Razgraničenje: Demokratski, totalitarni i autoritativni sistemi

Osnovni kurs 2 (Kako se razvila demokratija?)

Nastanak demokratije u antici

Pozadina: Antičko "razumevanje države"

Atina: Nastanak i razvoj Polis-a

Nastanak i razvoj antičke demokratije

Hronologija demokratije u antici

Demokratija u Srednjem veku

        Proširena tema: grad Brügge

Demokratija u Novo doba

Osnove političke filozofije Novog doba

Osnovni problemi političke filozofije Novog doba

Ideologije: Konzervatizam, Liberalizam, Socijalizam

Klasici političkog razmišljanja (Hobbes, Locke, Rousseau itd.)

Televizijska diskusija između Hobbes-a, Locke-a i Rousseau-a

Osnovni kurs 3 (Koje su karakteristike demokratske države?)

Izbori

Izborno pravo: Većina i odnosna većina u izbornom pravu

Uslovi: Kada su izbori demokratski?

Suverenitet: Izbori i suverenitet naroda

Parlament

Dijagram: Zadaci parlamenta

Vlada

Opozicija

Forme opozicije: Kompetitivna i kooperativna

Raspodela vlasti

Nivoi raspodele vlasti

Pravna država

Osnovna prava demokratije

Osnovni kurs 4: (Šta spada u jedno demokratsko društvo?)

Dijagram: Partije i savezi u uporedbi

Skandali i demokratija

Osnovni kurs 5 (Sa kojim se problemima demokratija mora konfrontirati u današnje vreme?)

Budućnost demokratije

Politika - Ne, hvala! Problem političke nezainteresovanosti

Princip većine: Preduslovi i problemi

Perspektive demokratizacije

 

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.