Politika
Nach oben Osnovni kurs 1 Pregled Sadržaj Vaspitanje Politika

 

Sistemska teorija
Dimenzije
"Policy" - ciklus


 

Politička didaktika

Pojam "politika"

Onaj ko se bavi političkim opismenjavanjem, mora sasvim jasno da objasni kako on shvata pojmove "politika" i "vaspitanje". Na ovoj stranici ćemo da se bavimo pojmom "politika", a naše shvatanje vaspitanja možete da neđete na stranici vaspitanje.

Ne postoji jedinstven pojam "politika" ...

U političkim naukama ne postoji jedinstven pojam politike. To se može da se okarakteriše na različite načine, samo ne kao loše, jer su društvene nauke takve da nikad ne nude samo jedno pravo rešenje. Zbog toga se odustalo od pokušaja koji nisu urodili plodom, a to je da se definiše pojam politike. Da li jezgro politike čini moć, konflikt, vladavina, mir ili nešto sasvim drugo zavisi od pitanja postavljenih u kontekstu i od mnogih drugih faktora.

Naš pojam "politika"...

U osnovi našeg rada nalazi se sistemska teorija sa njenim višedimenzionalnim razumevanjem politike. Pri tome treba da se kaže da je sistemska teorija veoma rašireno tumačenje pojma politike, ali da ni u kom slučaju ne predstavlja jedino tumačenje ili po bilo kojim kriterijima najbolje. Ova teorija, jednostavno, ima tu prednost da integriše i dozvoljava mnoštvo aspekata i elemenata političkog, te je tako moguće da se složena politička stvarnost strukturiše i sistematizuje, pomoću shvatanja politike kao višedimenzionalnog pojma [... više o sistemskoj teoriji].

Politika u tri dimenzije...

Razlikuju se sledeće tri dimenzije politike: "Polity", "Politics" i "Policy". "Polity" označava formalnu dimenziju politike, normativnu strukturu, regulaciju postupaka i političke institucije. "Politics" podrazumeva procesualnu dimenziju, procese odlučivanja, rešenje konflikata, ostvarivanje ciljeva i interesa. Ovoj dimenziji pripadaju neka od klasičnih pitanja političkih nauka (ko može i kako da ostvari svoje interese; koji mehanizmi postoje za regulisanje konflikta; itd.). "Policy" predstavlja sadržajnu dimenziju politike, obradu problema i ispunjavanje zadataka putem političko-administrativnog sistema, a po obavezujućim odlukama (autoritativno određenje vrednosti) [... više o dimenzijama politike].

Politika u vremenskim dimenzijama...

Upravo u političkom opismenjavanju ovakvo tumačenje pojma "politika" pokazalo se kao veoma korisno. Zajedno sa ostalim elementima "Policy"-analize, a posebno "Policy"-ciklusa, nastavnicima i učenicima data je odgovarajuća analitička šema, koja pomaže da se shvati kompleksnost politike [... više o "Policy"-ciklusu].


Ostali tekstovi o pojmu "politike":

bulletSistemska teorija - osnove
bulletTri dimenzije poltike: "Polity - Politics - Policy"
bulletAnalitička šema "Policy"-ciklusa

[Autori: Ragnar Müller, Prof. dr. Wolfgang Schumann]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.