Политика
Нагоре Основен курс 1 Преглед Содржина Образование Политика

 

Теорија на системи
Димензии
Полиси-циклус

 

Политичка дидактика

Поимот политика

Оној што се занимава со политика мора да стави јасно до знаење која е основата на неговото разбирање на двата поима - политика и образование. На оваа страна му се посветуваме на поимот политика, додека поимањето на образованието е тема на страната Образование.

Нема единствен поим политика...

Во политичките науки не постои општо прифатен, единствен поим политка. Тоа не е воопшто лошо, бидејќи токму во суштината на социјалните и духовните науки се наоѓа фактот дека никогаш не постои едно, ниту пак, вистинско решение. Затоа со право е откажана бесплодната потрага по цврста дефиниција за политиката. Дали моќта, конфликтот, владеењето, мирот или нешто друго се наоѓа во сржта на политиката, зависи од задавањето на проблемот, засегнатите интереси и многу други нешта.

Нашиот поим политика...

Во основа на нашата работа се наоѓа теоријата за системи со своето повеќедимензионално поимање на политиката. Притоа станува збор за еден мошне раширен, но не и најважен или најдобар пристап. Неговата предност е во тоа што ги интегрира мноштвото аспекти и елементи на политичкото и дозволува да се структурира и систематизира комплексната политичка реалност, со тоа што ваквиот пристап, во принцип, ја претставува политиката повеќедимензионално [... повеќе за теоријата на системи].

Политика во три димензии...

Се разликуваат следниве три димензии на политика: полити (Polity), политика (Politics) и полиси (Policy). Притоа полити ја означува формалната димензија на политиката, значи збирот од норми, регулативите за постапка и институциите, во кои се води политика. Политика  ја  означува процесуалната димензија, што подразбира процеси на одлучување, изнесување на конфликти, реализирање на цели и интереси. Кон оваа димензија треба да се класифицираат некои од класичните прашања на политичките науки (кој може да се пробие со своите интереси; кои механизми на регулирање на конфликти постојат; итн.). Полиси е насочена кон содржинската димензија на политиката, разработката на проблемот и решавањето задачи, од страна на политичко-административниот систем, за сите обрзувачки одлуки (авторитативно задавање на вредности) [... повеќе за политичките димензии].

Политика во временската димензија...

Токму во политичкото образование ваквиот поим политика се покажа како мошне корисен. Заедно со другите елементи на анализа на полиси, посебно на полиси-циклусот, тој на учителите и учениците им дава мостра за анализа со цел опфаќање на комплексната политичка реалност [... повеќе за полиси-циклусот].


Продлабочени текстови за поимот политика:

bullet Основи на теоријата на политичкиот систем
bullet Трите политички димензии: полити, политика, полиси
bullet Мострата за анализа на полиси-циклусот

[Автори: Рагнат Милер, проф. д-р Волфганг Шуман]

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I  Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.