Содржина
Нагоре Основен курс 1 Преглед Содржина Образование Политика

 

 

Политичка дидактика

Tематски комплекс Политичка дидактика / Политичко образование: Содржина

Почетна страна Политичка дидактика

Графички преглед за тематскиот комплекс Политичка дидактика

Поимот политика

Теорија на политички систем - основи 
Трите димензии на политиката 
Политичкиот циклус како фазен модел на политичкиот процес 

Поимот образование - Способноста за учење: нашето скриено богатство

Четирите столба на образованието (доживотно учење) 
Задачи на образованието 
Цели на образованието 
Предизвици за образованието во 21 век

Основен курс 1: Вовед / Изработка на наставна единица по предметот Политика

Основи на политичкото образование

Цели и задачи на политичкото образование 
Прашања на планирање за политичката настава 
Предизвици за политичкото образование 
Воспитување на демократија во извештајот на УНЕСКО за образованието за 21 век

Основен курс 2: Запознавање со тематската област (чекор 1)

Основен курс 3: Избор на дидактичка перспектива (чекор 2)

Основен курс 4: Формулирање на темата (чекор 3)

Основен курс 5: Планирање на текот на наставата (чекор 4)

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I  Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.