Основен курс 1
Нагоре Основен курс 1 Преглед Содржина Образование Политика

 

Основен курс 2
Основен курс 3
Основен курс 4
Основен курс 5
Основи

 

Политичка дидактика

Тешко е да се предава политика. За разлика од други предмети, во политичката настава станува збор за повеќе отколку пренесување на темелно знаење. Следниов основен курс се состои од пет секвенци и се прави обид за колку што  можно попрактично презентирање на чекорите при изработувањето на наставна единица по предметот „Политика“. Овој курс им нуди помош на наставниците. Скицата ги отсликува четирите чекори што следуваат еден по друг при изготвувањето на некоја наставна единица, а што е тема на следниве основни курсеви:

На темелните поими политика и образование посветени им се два посебни дела:

bullet... кон делот „Поимот политика
bullet... кон делот  „Поимот образование

Другите текстови во рамките на оваа воведна секвенца од основниот курс се занимаваат со следниве теми:

bullet Прашања за планирање на политичката настава - преглед
bullet Цели и задачи на политичкото образование
bullet Нагласувањето во политичката настава - проблем на контролата на учењето
bullet Воспитување на демократија - извадок од извештајот на УНЕСКО за образованието за 21 век

Основниот курс се потпира на една публикација од водечки германски политички дидакти што беше издадена од германската сојузна централа за политичко образование, а која наиде на широка примена во едукацијата на наставници по политика во Германија (Politikdidaktik kurzgefasst. Planungsfragen für den Politikunterricht, hrsg. v. Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 326, Bonn 1994 (Политичка дидактика резимирана. Прашања за планирањето на политичкото образование. Записи во томови, том 326, Бон 1994 год.)).

[Автор: Рагнар Милер]

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I  Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.