Образование
Нагоре Основен курс 1 Преглед Содржина Образование Политика

 

4 столба
Задачи
Цели
Предизвик

 

Политичка дидактика

Поимот „образование“

Оној што се занимава со политика мора да стави јасно до знаење, која е основата на неговото разбирање на двата поима - политика и образование. На оваа страна му се посветуваме на поимот „образование“, додека поимањето на политиката е тема на страната Политика.

Да се биде „човечен (или едноставно 'човек') претставува карактеристична цел на учењето на секој вид на класично образование, независно дали на Ориентот или Окцидентот.“
[Brücken in die Zukunft. Ein Manifest für den Dialog der Kulturen. Eine Initiative von Kofi Annan (Мостови на иднината. Манифест за дијалог меѓу културите. Иницијатива на Кофи Анан]

Што е образованието? - со ова прашање се занимавала една експертска комисија повикана од УНЕСКО, а под водство на Жан Делор, која доставила влијателен извештај со наслов: „Способност за учење: наше сокриено богатство" (ориг. "Learning - the Treasure Within"). Овој извештај скицира еден опширен поим на образованието, кој почива на четири столба:

„Концептот на доживотно учење почива на четири столба: 'да се учи, за да се стекне знаење', 'да се учи, за да се дејствува', 'да се учи за да се живее заедно', 'да се учи за животот'“.

- Да се учи, за да се стекне знаење претпоставува да се поврзе едно доволно широко општо образование со можноста за продлабочено студирање на до помал број на дисциплини. Ова донекаде значи и да се учи како да се учи, за да се изнајде користа од можностите што ги нуди доживотното учење.

„Секое лице - дете, млад човек или возрасен - мора да биде во состојба да профитира од можностите за образование што се изработени според нивните основни потреби за учење. Ваквите потреби содржат како техники на учење (како што се читање и пишување, усно изразување, сметање и решавање на проблеми), така и темелни содржини на учењето (како знаење, способности, вредности и ставови) што му се потребни на човекот за да преживее, за да ги развие своите способности целосно и потполно, за да живее и работи во достоинство, комплетно да учествува во развојот на општеството, да го подобрува својот квалитет на живеење, да донесува фундирани одлуки и да се дообразува.“
[Светска декларација за образование за сите, чл. 1, став 1]


- „Да се учи, за да се дејствува“ не се однесува само на професионалните квалификации, туку исто така и на компетенцијата на поставување себеси на нови ситуации и во тимското работење. Но, оваа точка ја опфаќа исто така и практичната примена на ученото во рамките на најразновидните искуства на младите во социјален и професионален контекст (...).

- „Да се учи за да се живее заедно“ неопходно е да се развие разбирање за другите и да се разберат взаемните , глобални зависности, на пример преку заеднички проекти и стратегии за совладување на конфликти. Притоа треба да се почитуваат основните вредности како плурализам, меѓусебно разбирање и слобода.

- „Да се учи за животот“ значи подобро развивање на личноста и да може да се  дејствува со зголемена автономија, со поголема способност за расудување и со зголемена свест за одговорност. За да се постигне ова, не смее да се запостави ниту еден внатрешен потенцијал на која била индивидуа: способност за сеќавање, мисловна моќ, чувство за естетика, мануелни вештини и комуникативни способности.

- " Додека формалните образовни системи, стекнувањето на знаење го подредуваат со таква предност и ги запоставуваат другите видови на учење, денес од огромно значење е воспитувањето целосно да се разбере. Поради тоа би требало образовните форми и образовната политика во иднина да се ориентираат како кон содржините, така и кон методите на оваа визија."

[Lernfähigkeit: Unser verborgener Reichtum. UNESCO-Bericht zur Bildung für das 21. Jahrhundert. Hrsg. von der Deutschen UNESCO-Kommission. Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhand, 1997, s.83 (Способност за учење: Нашето скриено богатство, UNESCO - Извештај за образованието на 21 век. издадено од германската комисија на UNESCO, Ноивид; Крифтел; Берлин: Лухтерханд, 1997, стр. 83)]

Други извадоци од извештајот "Способност за учење: Нашето скриено богатство":

bullet

Четирите столбови на образованието

bullet

Задачи на образованието

bullet

Цели на образованието

bullet

Предизвици за образованието во 21 век

[Автор: Рагнар Милер]

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I  Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.