Политичка дидактика

 

Основен курс 1
Преглед
Содржина
Образование
Политика

 

Политичка дидактика

Додека останатите тематски комплекси од Д@далос се наменети непосредно за праксата - наставниците можат да ги користат за да се информираат и да ја подготвуваат својата настава - овој комплекс е посветен на теоретската позадина на политичкото образование. Со тоа реагираме на бројн ите искажани желби на нашата целна група.

Ќе најдете теми за поимите Политика и Образование како и еден дел за Основите на политичкото образование, кој, меѓу другото, се занимава со целите, полињата на задачи и предизвиците на политичкото образование.

Но, за да не ја занемариме сосем праксата, се обидовме во секвенцата на основниот курс да дадеме на располагање еден практичен водич за изготвување на наставна единица по предметот Политика. Притоа сме свесни за проблемите во пристапот: секоја група ученици е поинаков, условите за учење и предавање значително се разликуваат, а секако и личноста на наставникот претставува одлучувачки фактор. И покрај тоа сметаме и се надеваме дека четирите предложени чекори можат да бидат од помош некому.

Како и вообичаено, со помош на содржина дадена во писмена форма или на графички преглед можете да добиете преглед за онлајн понудата на тема Политичка дидактика. Ви посакуваме добра забава и успех во работата со оваа, повеќе теоретска тема!

[Автор: Рагнар Милер]

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I  Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.