Politika
Nach oben Osnovni kurs 1 Pregled Sadržaj Obrazovanje Politika

 

Sistemska teorija
Dimenzije
Policy - ciklus


 

Politička didaktika

Pojam "politike"

Onaj ko se bavi političkim opismenjavanjem, mora sasvim jasno reći kako on shvata pojmove "politika" i "obrazovanje". Na ovoj stranici bavit ćemo se pojmom "politike", a naše shvatanje obrazovanja, naći ćete na stranici  obrazovanje.

Ne postoji jedinstven pojam "politike" ...

U političkim naukama ne postoji jedinstven pojam politike. To se može označiti svakako, samo ne kao loše, jer upravo je u biti društvenih nauka da nikada ne postoji samo jedno pravo rješenje. Zbog toga se odustalo od pokušaja koji nisu urodili plodom da se definira pojam politike. Da li jezgro politike čini moć, konflikt, vladavina, mir ili nešto sasvim drugo ovisi od pitanja postavljenih u kontekstu i od mnogo drugih faktora.

Naš pojam "politike"...

U biti našeg rada nalazi se sistemska teorija sa njenim višedimenzionalnim razumijevanjem politike. Pri tome je bitno reći da je sistemska teorija veoma rašireno tumačenje pojma politike, ali da ni u kom slučaju ne predstavlja jedino tumačenje ili po bilo kojim kriterijima najbolje. Ova teorija jednostavno ima tu prednost da integrira i dozvoljava mnoštvo aspekata i elemenata političkog, te je tako moguće strukturirati i sistematizirati kompleksnu političku stvarnost, misleći o politici višedimenzionalno [... više o sistemskoj teoriji].

Politika u tri dimenzije...

razlikuju se sljedeće tri dimenzije politike: Polity, Politics i Policy. Polity označava formalnu dimenziju politike, dakle normativnu strukturu, regulaciju postupaka i institucije u kojima politika teče. Politics označava procesualnu dimenziju, procese odlučivanja, rješenja konflikata, provedbu ciljeva i interesa. Ovoj dimenziji pripadaju neka od klasičnih pitanja političkih nauka (ko može i kako provesti svoje interese?, koji mehanizmi postoje za reguliranje konflikta?, itd.). Policy predstavlja sadržajnu dimenziju politike, obradu problema i ispunjavanje zadataka putem političko-administrativnog sistema, a po obavezujućim odlukama (autoritativno određenje vrijednosti) [... više o dimenzijama politike].

Politika u vremenskim dimenzijama...

Upravo u političkom opismenjavanju ovakvo tumačenje pojma politika pokazalo se kao veoma korisno. Zajedno sa ostalim elementima Policy-analize, a posebno Policy-ciklusa, kako nastavnicima, tako i učenicima data je fina analitička šema, koja pomaže da se shvati kompleksna stvarnost poltike [... više o Policy-ciklusu].


Ostali tekstovi o pojmu "politike":

bulletSistemska teorija - osnove
bulletTri dimenzije poltike: Polity - Politics - Policy
bulletAnalitička šema Policy-ciklusa

[Autori: Ragnar Müller, Prof. dr. Wolfgang Schumann]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.