Партии
Нагоре Веб 2.0 Човекови права Примери Демократија Партии Европа Обединети нации Глобализација Одржливост Политичка дидактика Педагогија за мир Методи


 

Основен курс 1
Преглед
Содржина
Речник

 

Партии

Во демократијата на модерните мас-општества спаѓаат и политичките партии како суштински елементи. Првично потекнати од општеството, партиите денес во најголем број демократии претставуваат посредници меѓу граѓаните и уставните органи. Во најголем број случаи тие навлегуваат во државната сфера. Членовите на партиите се наоѓаат на политичките функции во државата. Притоа, влијанието на некои од нив е преголемо. Тие критикуваат дека партиите располагаат со премногу моќ.

Одделните поглавја од овој тематски комплекс, кој е тесно поврзан со тематскиот комплекс Демократија - и тоа посебно со Основен курс 4, од една страна го поставуваат прашањето за тоа што воопшто претставуваат партиите, од каде доаѓаат и какви функции преземаат истите во политичкиот систем. Тежиштето овде лежи во улогата на партиите како посредници меѓу „народот“ и „државата“ - задача што ја исполнуваат во тесна соработка со здруженијата, медиумите и други институции. Од друга страна како пример претставени се два важни партиски система, имено оној во САД и оној  на Велика Британија. За крај се наведуваат најважните критични точки на модерната партиска демократија: дали таа се изобличува во „партиска држава“?

Партијата е организирано мислење.“
[Бенџамин Дизраели]

„Eдна партија е целината на оние, кои си замислуваат дека  го делат истото мислење.“
[Чарлс Чоп]

„Една партија може да биде само средство. А целта е секогаш една: власта."
[Жан Пол Сартр]

[Почеток на страна]

Упатства за употреба

Пред да се свртите кон понудата, најпрво неколку совети за употреба:

Преглед Навигација Брз преглед

Можете да си создадете брз преглед ако ја посетите страницата "Содржина" (со детален запис на сите елементи од тематскиот комплекс Партии) и/или страницата "Преглед" (со графички преглед). Страниците се отвораат во нов прозорец. Кога ќе го затворите прозорецот, повторно се наоѓате на оваа почетна страна.

Хоризонталните менија со линкови, кои се наоѓаат на секоја страна горе Ве водат до страните, кои се наоѓаат на исто ниво како и страните на која во моментот се наоѓате.
Вертикалното мени со линкови, кое се наоѓа на секоја страна горе, Ве води до подредената страна, значи на пример до документите и дијаграмите на онаа страна, на која во моментот се наоѓате.

Доколку заради оринетирање низ тематскиот комплекс Партии сакате да направите брзо разгледување, кликнете на сините полиња на крајот од страната.
Полињата ќе Ве одведат низ секвенцата на основниот курс од тематскиот комплекс.

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.