ั๎ไ๐ๆ่ํเ
อเใ๎๐ๅ ฮ๑ํ๎โๅํ ๊๓๐๑ 1 ฯ๐ๅใ๋ๅไ ั๎ไ๐ๆ่ํเ ะๅ๗ํ่๊


 

 

Партии

Содржина на тематскиот комплекс „Партии“

Можете да стигнете директно до одделните домени и страни доколку кликнете на долунаведената содржина; графички преглед за оваа тема можете да најдете на страната Преглед.

Почетна страна „Партии“

Речник за тематскиот комплекс „Партии“

Преглед-дијаграм на тематскиот комплекс „Партии“

Основен курс 1 (Што е партија?)

Основен курс 2 (Какви видови на партии постојат?)

Партиите во социјалистички системи

Равојот на типовите партии во Европа

Типот „Народна партија“

Основен курс 3 (Кои функции ги исполнуваат партиите?)

Функции на партиите во политичкиот систем

Функции во германскиот закон за партиите

Посредници меѓу народот и државата во политичкиот систем

Здруженијата како посредници

Партиите како посредници

Медиумите и партиите во политичкиот систем

Модели за односот на партиите, медиумите и публиката

Јавното мнение

Разграничување „партии - здруженија“

Дијаграм „Партии и здруженија“

Внатрешно-партиска демократија како претпоставка за извршување на функцијата

Основен курс 4 (Како изгледаат партиските системи?)

Продлабочена тема: Партиите во Велика Британија

Бекграунд: Британскиот владин систем

Владин систем

Дискусија: „Моделот - Вестминстер“

Британскиот парламент

Дискусија: „Сувереност на парламентот“

Британското изборно право на мнозинство

Партиите во Велика Британија

Создавање и развој на двопартискиот систем

Обележја на двопартискиот систем

Дискусија: „Митот „Двопартиски систем““

Продлабочена тема: Партиите во САД

Бекграунд: Политиката во САД

Владин систем

Изборно право

Поврзаности

Партиите во САД

Создавање и развој на партискиот систем

Обележја и посебности на партискиот систем

Функции на партиите во САД во политичкиот систем

Проблеми на партиската демократија на САД

Биланс: Партиите во САД

Основен курс 5 (Со кои проблеми се соочува партиската демократија?)

Патронирање на службите

Олигархиска тенденција кон избирачот

Дискусија „Одвратност од партиите“

Проблеми во легитимирањето на партиите

Граѓански иницијативи како конкуренција за партиите

Дискусија: „Владеење на медиумите“

Модерната изборна битка како ПР-кампања

Дискусија: „Симболична политика“

Дискусија: „Партиска држава“

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.