Примери
Нагоре Веб 2.0 Човекови права Примери Демократија Партии Европа Обединети нации Глобализација Одржливост Политичка дидактика Педагогија за мир Методи


 

Вовед
Речник
Преглед
Содржина
Листа на линкови

 

Примери

Сите ние се ориентираме кон примери. Секој и секоја кон некого. Во овој тематски комплекс се презентирани личности, кои оствариле нешто невообичаено. Изборот секако не е конечен, но не е ниту произволен. Ова се увидува и во фактот дека речиси сите "наши примери" добиле највисоко признание, кое човештвото може воопшто да го додели, Нобеловата награда за мир. Сите тие деjствувале, прикажувале сомнежи, се наоѓале во опасност за да дејствуваат против неправедноста. Сите тие направиле барем чекор напред кон подобар свет.

Овој тематски комплекс се наоѓа на средината од тематските комплекси Човекови права и Демократија, бидејќи претставените личности се бореле за спроведувањето на човековите права и со тоа на демократијата. Тоа важи и во обратната насока: тие направија да се цени постоењето на жива демократија и со тоа и на човековите права. Човековите права и демократијата се неразделно поврзани и обете остануваат празни без луѓето, кои постојано им даваат живот.

"Ништо големо и убаво на земјата не се случило без одушевување... Оние кои се сметале за фантазирачи му ги дадоа на човековиот род најкорисните нешта. И покрај сето подбивање, сето прогонство и непочитување тие се пробиле и, ако не стигнале до целта, тогаш барем стигнале подалеку и довеле подалеку."
[J. Г. Хердер]

Упатствата за употреба се наоѓаат подолу на оваа страна, а појаснувања за градбата и концептот на тематскиот комплекс Примери можете да ги најдете во Вовед.

[Почеток на страна]

Упатства за употреба

Пред да прејдете кон понудата на наставни материјали, уште неколку предлози за употреба:

Преглед Навигација Брз преглед

Можете да си создадете брз преглед ако ја посетите страницата "Содржина" (со детален запис на сите елементи од тематскиот комплекс „Примери“) и/или страницата "Преглед" (со графички преглед). Страниците се отвораат во нов прозорец. Кога ќе го затворите прозорецот, повторно се наоѓате на оваа почетна страна.

Хоризонталните менија со линкови, кои се наоѓаат на секоја страна горе Ве водат до страните, кои се наоѓаат на исто ниво како и страната на која во моментот се наоѓате.
Вертикалното мени со линкови, кое се наоѓа на секоја страна горе, Ве води до подредената страна, значи на пример до документите и дијаграмите на онаа страна, на која во моментот се наоѓате.

Доколку заради оринетирање низ тематскиот комплекс Примери сакате да направите брзо разгледување, кликнете на плавите полиња на крајот од страната.
Полињата ќе Ве одведат низ секвенцата на основниот курс од тематскиот комплекс.

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.