Преглед
Нагоре Вовед Речник Преглед Содржина Листа на линкови


 

 

Примери

Графички преглед

Тука можете да најдете графички преглед на тематскиот комплекс „Примери“. Со кликнување на некој од одделните елементи од дијаграмот можете да стигнете директно до соодветните страни. Детална содржина за овој тематски комплекс можете да најдете на страната Содржина.

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.