Човекови права
Нагоре Веб 2.0 Човекови права Примери Демократија Партии Европа Обединети нации Глобализација Одржливост Политичка дидактика Педагогија за мир Методи


 

Основен курс 1
Преглед
Содржина
Хронологија
Листа на линкови

 

Човекови права

Во сите подрачја човековите права ја формираат основата на еден заеднички соживот: во меѓународната и во националната политика исто како и во местото на живеење или во семејството. Се однесуваат на секој поединец и му припаѓаат на секој поединец. Нивното пренесување спаѓа во најважните образовни задачи. Затоа на овој образовен сервер ќе најдете опширна понуда на тема "Човекови права":

bulletШто претставуваат човековите права?
bulletОд каде потекнуваат?
bulletОд какво значење се тие за мене?
bulletКој врши надзор над нив?

Ова се само некои од прашањата за кои притоа ќе стане збор. Еден основен курс што се состои од пет секвенци го пренесува основното знаење за оваа тема, понатаму на располагање стојат слики, документи и друго. Продлабочени теми - како оние за правата на децата - даваат прегледни детали и опфаќаат делови што се добри за вовед во една наставна единица "Човекови права". Еден посебен дел за наставници се занимава со основни прашања на воспитувањето на човекови права и дава идеи и предлози за наставата.

[Почеток на страна]

Упатства за користење

Пред да се свртите кон понудата, најпрво неколку идеи за користењето:

Преглед Навигација Брз преглед

Можете да си создадете брз преглед ако ја посетите страницата "Содржина" (со детален запис на сите елементи од тематскиот комплекс "Човекови права") и/или страницата "Преглед" (со графички преглед). Страниците се отвораат во нов прозорец. Кога ќе го затворите прозорецот, повторно се наоѓате на оваа почетна страна.

Хоризонталните менија со линкови кои се наоѓаат на секоја страна горе Ве водат до страните, кои се наоѓаат на исто ниво како и страните на која во моментот се наоѓате.
Вертикалното мени со линкови, кое се наоѓа на секоја страна горе, Ве води до подредената страна, значи на пример до документите и дијаграмите на онаа страна, на која во моментот се наоѓате.

Доколку заради оринетирање низ тематскиот комплекс "Човекови права" сакате да направите брзо разгледување, кликнете на сините полиња на крајот од страната.
Полињата ќе Ве одведат низ секвенцата на основниот курс од тематскиот комплекс.

[Почеток на страна]

Доколку сакате сами да разработите некоја тема, на пример во рамките на проект на училиште или универзитет, слободно контактирајте со нас:

Agor@ - Друштво за пренесување на знаења за нови медиуми и политичко образование:

Ragnar.Mueller@dadalos.org        Wolfgang.Schumann@dadalos.org 

[Почеток на страна]    [Содржина]    [Преглед-дијаграм]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.