Преглед
Нагоре Основен курс 1 Преглед Содржина Хронологија Листа на линкови


 

 

Човекови права

Графички преглед

Овде ќе најдете графички преглед на тематскиот комплекс Човекови права. Со кликнување на поединечните елементиод графиката ќе стигнете директно до соодветните страни. Детална содржина на темата Човекови права ќе најдете на страната "Содржина".

[Почеток на страна]    [Почетна страна Човекови права]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.