Содржина
Нагоре Основен курс 1 Преглед Содржина Хронологија Листа на линкови


 

 

Човекови права

Содржина на тематскиот комплекс "Човекови права"
(со продлабочени теми и материјали)

Со кликнување на некоја од поединечните области или страни дадени во долунаведената содржина стигнувате директно до нив; графички преглед за оваа тема ќе најдете на страната Преглед.

Почетна страна

Преглед-дијаграм за темата "Човекови права"

Хронологија за темата "Човекови права"

Листа на линкови за темата "Човекови права"

Дел за наставници: Темата "Човекови права" во училиште

Предлози: Идеи и предлози за наставата на тема "Човекови права"

Основен курс 1 (Што значи поимот "човекови права"?)

Основен курс 2 (Како се развивале човековите права?)

Материјали за Основен курс 2 (Слики и документи)

Слика 1: Трите степена на развој на човековите права

Слика 2: Историјата на човековите права

Документ 1: Универзална декларација на човековите права

Документ 2: Virginia Bill of Rights

Документ 3: Изјавата за независност на Америка

Документ 4: Објавување на човековите и граѓанските права (Француската револуција)

Документ 5: Меѓународен пакт за граѓански и политички права

Документ 6: Меѓународен пакт за економски, социјални и културни права

Документ 7: Banjul повелба на човековите права и права на народите (Африка)

Документ 8: Општа декларација на човековите права во Исламот

Документ 9: Декларацијата од Рио за животна средина и развој (Рио-Декларација)

Документ 10: Vienne Declaration and Programme of Action

Продлабочена тема кон Основен курс 2: Светски етос

Документ 1: Изјава за светски етос

Документ 2: Општа декларација за човековите обврски

Статија од печат: Тони Блер во посета на фондацијата "Светски етос"

Продлабочена тема кон Основен курс 2: Човеково достоинство

Материјали за човековото достоинство во различни културни кругови

Продлабочена тема кон Основен курс 2: Човекови обврски

Документ: Општа декларација за човековите обврски

Продлабочена тема кон Основен курс 2: Природно право

Слика "Природно право"

Основен курс 3 (Какви видови на човекови права постојат?)

Слика кон Основен курс 3: Разликата помеѓу човековите права и основните права

Продлабочена тема кон Основен курс 3: Права на деца

Слика кон продлабочената тема "Правата на децата": Децата имаат права

Линкови кон продлабочената тема "Човекови права"

Организацијата за помош на деца UNICEF

Извештаи и статии од печатот за продлабочената тема "Правата на децата"

Документи за продлабочената тема "Правата на децата"

Документ 1: Принципи на објавување на правата на детето

Документ 2: Конвенција за правата на детето

Документ 3: Конвенција за правата на детето (англиски)

Документ 4: UNICEF Резиме на Конвенцијата

Продлабочена тема кон Основен курс 3:Права на жените

 

Основен курс 4 (Кој врши надзор на човековите права?)

Основен курс 5 (Повреди на човековите права)

Материјали за Основен курс 5: Амнести, Руанда, Ел Салвадор, Гватемала

Продлабочена тема кон Основен курс 5: Апартхејдот во Јужна Африка

Создавање и развој на Апартхејдот (документи итн.)

Составни делови на режимот на Апартхејдот (Хоумлендс, политичко потиснување итн.)

Отпор и победување на Апартхејдот (Мандела)

Хронологија за Апартхејдот

Листа со линкови за Апартхејдот

 

[Почеток на страна]    [Почетна страна Човекови права]    [Преглед-дијаграм]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.