Хронологија
Нагоре Основен курс 1 Преглед Содржина Хронологија Листа на линкови


 

 

Човекови права

Најважните крупни чекори во развојот на човековите права

1215 год.

Magna Charta Libertatum

1628 год.

Petition of Rights (England)

1679 год.

Habeas-Corpus-Akte (England)

1776 год.

Virginia Bill of Rights (USA)

Објавување на независноста на Америка

1789 год.

Декларација на човековите и основните права во Француската револуција

26 јуни 1945 год.

Повелба на Обединетите нации

10 декември 1948 год.

Универзална декларација на човековите права

4 ноември 1950 год.

Европска конвенција за човекови права

19 декември 1966 год.

Меѓународен пакт за економски, социјални и културни права

Меѓународен пакт за граѓански и политички права

22 ноември 1969 год.

Американска конвенција за човекови права

01 август 1975 год.

Завршни акти на KSZE од Хелсинки

27 јуни 1981 год.

Banjul повелба на човековите права и на правата на народите (Африка)

19 септември 1981 год.

Општа декларација на човековите права во Исламот

14 јуни 1992 год.

Декларацијата од Рио за животна средина и развој (Декларацијата од Рио)

јуни 1993 год.

Светска конференција за човекови права (Виена): Vienna Declaration and Programme of Action

[Почеток на страна]    [Основен курс 1]    [Преглед-дијаграм]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.