—одржина
Ќагоре ќсновен курс 1 ѕреглед —одржина –ечник


 

 

Дeмократија

Содржина на тематскиот комплекс ДДемократијаУ

До посебните области и страници можете да дојдете со кликнување на содржината; графички преглед на оваа тема можете да најдете на страницата Преглед.

Почетна страна ДДемократијаУ

Речник за тематскиот комплекс ДДемократијаУ

Преглед-дијаграм за тематскиот комплекс ДДемократијаУ

Основен курс 1 (Што е демократија?)

Maтеријали за Основен курс 1

Дијаграм 1: Што е демократија?

Збир од цитати за демократијата

Дефиниции од лексикони за "Демократија"

Теорија на демократија: Теорија на идентитет и конкуренција во демократијата

Дијаграм 2: Демократијата како конкуренција

Дијаграм 3: Демократијата како идентитет

Дијаграм 4: Сопоставување на теориите за идентитет и конкуренција

Типови на демократија: парламентарна и претседателска демократија

Дијаграм 5: Типови на демократија

Дијаграм 6: Споредба парламентарен - претседателски систем

Разграничување: демократски, тоталитарни и авторитарни системи

Основен курс 2 (Како се развивала демократијата?)

Создавањето на демократијата во Антиката

Позадина: античкото "поимање на државата"

Aтина: создавање и развој на полисите

Создавање и развој на античката демократија

Хронологија на демократијата во Антиката

Дeмократијата во средниот век

Продлабочена тема ДБрижУ

Дeмократијата во новиот век

Основи на политичката филозофија на новиот век

Основни проблеми на политичката филозофија на новиот век

Идеологии: конзервативизам, либерализам, социјализам

Kласици на политичката мисла (Хобс, Лок, Русо итн.)

Телевизиска дискусија меѓу Хобс, Лок и Русо

Основен курс 3 (Кои се карактеристиките на една демократска држава?)

Избори

Изборно право: право на мнозинство и пропорционално право

Услови: Кога изборите се демократски?

Сувереност: избори и суверенитет на народи

Парламент

Дијаграм: Задачи на парламентот

Влада

Опозиција

Форми на опозиција: компетитивна и кооперативна

Поделба на власта

Степени на поделба на власта

Правна држава

Основни права и демократија

Основен курс 4: (Што спаѓа во едно демократско општество?)

Партии во политичкиот систем

Асоцијации во политичкиот систем

Meдиуми и јавно мислење

Дијаграм: споредба на партии и асоцијации

Скандали и демократија

Основен курс 5 (Со кои проблеми денес се бори демократијата?)

Иднината на демократијата

Политика - не, благодарам! Проблемот на одвратност кон политиката

Мнозински принцип: Предуслови и проблеми

Перспективи на демократизацијата

 

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.