Почетна


 

Веб 2.0
Човекови права
Примери
Демократија
Партии
Европа
Обединети нации
Глобализација
Одржливост
Политичка дидактика
Педагогија за мир
Методи

 

Добредојдовте...

...во македонскиот дел од образовнииот сервер на UNESCO, Д@далос. На располагање ви нудиме информациони и наставни материјали во доменот на политичкото образование и воспитување на мир.

Со цел за брза ориентација на помош Ви стои мапа на сајтот со директен пристап до сите делови на Д@далос.

> Maпа на сајтот

>> Наставни материјали за политичко образование<<

bullet 
За досега наведените четири тематски комплекси Ви нудиме повеќе од сто страни на информативни и наставни материјали:
 
1 Човекови права - Што значи поимот човекови права? Како истите се развивале? Кој врши надзор над нив? Дали истите се почитуваат?
 
2 Пример - Ви претставуваме личности како Махатма Ганди, Дезмонд Туту или Мартин Лутер Кинг (живот, цитати, позадина, линкови и материјали).
 
3 Демократија - Што е демократија? Како таа се развивала? Што спаѓа во демократска држава? Како изгледа едно демократско општество?
 
4 Партии - Какви типови на партии постојат? Кои функции ги исполнуваат тие? Како изгледаат партиските системи? Кои проблеми ги има партиската демократија?
 
5 Европа - Update 01/2011 - Како се развила Европската унија? Како се донесуваат решенија во системот на ЕУ којшто се состои од повеќе нивоа?
 
6 Политичка дидактика  - Oвој комплекс е посветен на теоретската позадина на политичкото образование. Со тоа реагираме на бројн ите искажани желби на нашата целна група.
 
7 Педагогија за мир - Едукацијата за мир треба да придонесува за промена на светот. Личната подготвеност за насилство треба да се намали, а структурите на насилство во меѓучовечките односи, во сите општествени области и меѓу државите треба да се откријат и отстранат"
 
8 Глобализација - Глобализацијата претставува спорна тема, но неспорно е значењето на тематиката и тоа не само за политичкото образование. Дебатата за глобализацијата допира темелни прашања на политиката за демократија, легитимирањето или односот кон економијата во нивната срж.
 
9 Обединети нации - „Ние, народите на Обединетите нации - цврсто одлучени да ги заштитимe идните родови од бичот на војната, која двапати во нашето време нa живеење му донесе неискажливo страдање на човештвото, одново да ги зацврстиме нашите верувања во темелните права на човекот, во достоинството и во вредноста на човечката личност, во рамноправноста меѓу мажот и жената како и на сите нации, големи или мали (...), да го поддржиме социјалниот напредок и подобриот животен стандард во поголема слобода, и за овие цели (...) да ги обединиме нашите сили, за да го чуваме светскиот мир и меѓународната безбедност, да прифаќаме начела и да воведуваме постапки, коишто гарантираат дека оружената сила ќе биде наменета само во заеднички интерес, и дека ќе ги користиме меѓународните институции за да го поддржиме економскиот и социјалниот напредок на сите народи - одлучивме заеднички да влијаеме во нашиот напор за постигнување на овие цели...“
 
10 Одржливост „На поголема оддалеченост стануваше сй помала и помала. На крајот се скрати на  големина на мрамор, најубавиот мрамор што можете да си ја замислите“, вака Џејмс Ирвин, астронаут во мисијата Аполо 15, во 1971 год. го опишува погледот на нашата планета.
Овој поглед на вселенскиот брод Земја“ од вселената не само што значајно го унапреди знаењето за убавината, туку пред сй
и свеста за ограниченоста и меѓусебната поврзаност. Двата аспекта, ограниченоста на земјата и нејзините ресурси како и меѓусебната поврзаност во глобалниот систем, меѓузависноста на сите системски делови, се одлучувачки за темата „одржливост“.
 
11

Методи на политичката настава Зошто се предава политика и како се планира и подготвува професионално наставата, е прикажано во прегледот на тематскиот комплекс Политичка дидактика“ на Д@далос. Таму, меѓу другото, станува збор за четири чекори во подготовката на наставата:
 
bulletЧекор 1: Вовед во темата
bulletЧекор 2: Избор на дидактичката перспектива
bulletЧекор 3: Формулирање на темата
bulletЧекор 4: Планирање на текот на наставата

Дадениот тематски комплекс се занимава, како дополнување, со методи и дидактички принципи на политичкото образование, значи со практичната алатка, без која не може да се спроведе наставата. Што подетално се подразбира под ова, е покажано во Основен курс 1 како вовед.

 
12

Веб 2.0 - new 02/2012 - Што е Веб 2.0? (Елементи на Веб 2.0, Тагирање: Мислење 2.0); Учење 2.0; Политика 2.0; Економија 2.0; Општество 2.0 (Опасности од Веб 2.0, Социјални мрежи, Мудроста на многумината, Дигитални домородци)

[Почеток на страната]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.