Osnovni kurs 1
Nach oben Osnovni kurs 1 Uvodi Lista linkova Sadržaj Pregled

 

Osnovni kurs 2
Osnovni kurs 3
Osnovni kurs 4
Osnovni kurs 5


 

Globalizacija

Pregled sekvenci

Osnovni kurs 1: Šta je globalizacija? (pokušaji definisanja)

Osnovni kurs 2: Dimenzije globalizacije (multidimenzionalnost)

Osnovni kurs 3: Uzroci globalizacije (multikauzalnost)

Osnovni kurs 4: Posledice globalizacije

Osnovni kurs 5: Predlozi rešenja: Global Governance (globalna uprava)


Osnovni kurs 1: Šta je globalizacija?


Poteškoće sa globalizacijom počinju već kod pokušaja da se odredi pojam "globalizacija". Priznata i važeće definicija pojma "globalizacija" ne postoji ni u naučnoj ni u javnoj raspravi o globalizaciji. Na tabeli koja sledi pronaći ćete nekoliko pokušaja da se rasvetli i približi pojam "globalizacija".

Globalizacija je ...

„... proces prevazilaženja istorijski nastalih granica. Ona je, dakle, sinonim za eroziju (ne za nestajanje) suvereniteta nacionalnih država i predstavlja 'odvajanje' tržišne ekonomije od moralnih pravila i institucionalizovanih veza društva ...“
[Elmar Altvater (Altfater)]

„... intenziviranje društvenih veza širom sveta i to tako da veoma udaljena mesta bivaju povezana u tolikoj meri da događaji u jednom mestu, koje je stotinama kilometara udaljeno, mogu da budu uzrok ili posledica dešavanja u nekom drugom i obrnuto ...“
[Anthony Giddens (Entoni Gidens)]

„... kvantitativno i kvalitativno intenziviranje prekograničnih transakcija i istovremeno prostorno širenje tih transakcija ...”
[Ulrich Menzel (Ulrih Mencel)]

„... je najveća ekonomska i društvena promena još od industrijske revolucije ...“
[Dirk Messner (Mesner) / Franz Nuscheler (Franc Nušeler)]

„... porast međusobne zavisnosti i integracije različitih ekonomskih sistema na celoj zemaljskoj kugli ...”
[Meghnad Desai]

„... proces porasta veza između društava i problema...“
[Johannes Varwick (Johanes Farvik)]

„... proces kojim se intenzivira konkurentnost na tržištu  ...“
[C. Christian von Weizsäcker (Kristijan fon Vajczeker)]

„... pokretanje snaga svetskog tržišta i ekonomsko slabljenje država  ...“
[Schumann (Šuman) /Martin]

„... postala pojam koji se veoma često upotrebljava u političkim, publicističkim i privrednim debatama i, pritom, s jedne strane označava 'pretnju', a sa druge 'šansu' ...“
[Johannes Varwick (Johanes Farvik)]

„... socijalni proces tokom kojeg opada uticaj geografskog položaja (granica) na socijalni i kulturni angažman, a ljudi postaju svesni slabljenja tog uticaja (...). Globalizacija ne implicira homogenizaciju (...). Ona više implicira veću povezanost i deteritorijalizaciju  ...”
[Malcolm Waters (Malkom Voters)]

„Dinamika globalizacije je određena ekonomskim snagama, ali se njene najšire posledice osete u oblasti politike.“ [Klaus Müller (Miler)]

Kompleksnost teme "Globalizacija" zahteva intenzivnu raspravu o pojmu. Tokom te rasprave svakako je potrebno da se spomenu i pretresu sledeće tačke:

bullet

centralni aspekt "podizanja" granica i posledice po nacionalne države koje se vežu za taj proces ("erozija");
 

bullet

epohalni značaj koji se (analogno procesu industrijalizacije) pripisuje procesu globalizacije;
 

bullet

pitanje da li se radi o novom procesu ili je globalizacija postojala već i mnogo ranije, i da li je taj proces samo ubrzan krajem osamdesetih godina (varijanta po kojoj je globalizacija samo mit gotovo da više i ne postoji u raspravi o globalizaciji); 
 

bullet

razlikovanje između dva u osnovi različita pristupa pojmu "globalizacija" - između užeg, ekonomskog razumevanja pojma (npr. definicije Desai-ja ili Weizsäcker-a (Vajczeker)) sa jedne i šireg, socijalnog shvatanja pojma (npr. definicija Giddens-a) sa druge strane; 
 

bullet

elementi povezivanja iznad svih razlika, pre svega centralna uloga koja se pojavljuje u gotovo svim pokušajima definisanja globalizacije - međusobna povezanost i zavisnost.

Objašnjenja pokušaja definisanja pojma "globalizacija"

Ekonomska dimenzija ima, bez sumnje, veliko značenje i ona je jedan od važnih uzroka i pokretača procesa globalizacije i u drugim oblastima. Pri tome ni u kom slučaju ne sme da se zaboravi da globalizacija obuhvata mnogo više od rastuće integracije svetske ekonomije i da zbog toga ne sme da se ograniči na ekonomske procese, što se često dešava (vidi Osnovni kurs 2: Dimenzije globalizacije).

Mnoge različite naučne discipline (pre svega ekonomija, istorija, političke nauke i sociologija) imaju poteškoća u pronalaženju jedinstvene i opštevažeće definicije pojma "globalizacija". Međutim, to ne treba da nas čudi s obzirom na to da je ovaj zadatak sličan odgovoru na pitanje koliki je kvadrat kruga. 

Neki od kratkih citata koje smo imali priliku da pročitamo na tabeli (vidi gore) ukazuju na jedan veoma važan aspekt "podizanja" granica i na posledice toga po nacionalne države (Altvater). Naići ćemo i na razumevanje globalizacije u užem, ekonomskom smislu riječi (Desai, Weizsäcker). Epohalni značaj pojma "globalizacija" povezuje se sa epohalnim značajem industrijske revolucije (Messner/Nuscheler).

Varwick (Farvik) na jednom meta-nivou ukazuje na funkciju pojma "globalizacija" u javnoj raspravi, što jasno ukazuje na to da o globalizaciji ne može da se govori na odgovarajući način, a da se ne govori o tome kako se raspravlja o tom pojmu. 

U više navrata se spominje važnost međusobne zavisnosti, povezivanja i razmene (Menzel, Desai, Giddens, Varwick). Mnogi se pokušaji definisanja pojma "globalizacija" zadovoljavaju aspektom "rastuće povezanosti" (Varwick, Menzel), što i nije baš kritičan aspekt, ali u najvećoj meri označava sadržaj globalizacije.

Altvater i Schumann/Martin naglašavaju jednu od kritičnih tačaka globalizacije - osamostaljivanje ekonomije koju politika više ne može da kontroliše. 

... dalje do Osnovnog kursa 2: Dimenzije globalizacije

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.