Преглед
Нагоре Основен курс 1 Воведи Листа на линкови Содржина Преглед

 

 

Глобализација

Краток преглед на тематскиот комплекс „Глобализација“

Со избирање на квадратчето ќе стигнете директно до соодветната страна. Содржина во писмена форма можете да најдете на страната Содржина.

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I  Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.