Содржина
Нагоре Основен курс 1 Воведи Листа на линкови Содржина Преглед

 

 

Глобализација

Тематски комплекс Глобализација: содржина

Почетна страна Глобализација

Графички преглед на тематскиот комплекс Глобализација

Воведи во наставната единица Глобализација

Листа на линкови на тема Глобализација

Основен курс 1: Што е глобализација?

Основен курс 2: Димензии на глобализацијата

> Регионализација наместо глобализација?
> Тријадизација наместо глобализација?

Основен курс 3: Причини за глобализација

Основен курс 4: Проблеми како последица на глобализацијата

> ATTAC - Движењето на критичарите на глобализацијата

Основен курс 5: Приоди за решавање -Global Governance

> Светски конференции
> Агенда 21

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I  Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.