Преглед
Нагоре Основен курс 1 Листа на линкови Содржина Преглед

 

 

Педагогија на мир

Преглед на тематскиот комплекс

Со кликнување на полињата директно доаѓате до соодветната страна. Писмениот запис на содржината можете да го најдете на страната содржина

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I  Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.