Листа на линкови
Нагоре Основен курс 1 Листа на линкови Содржина Преглед

 

 

Педагогија за мир

Избрани линкови за темата Педагогија за мир

Институт за педагогија за мир Тибинген: http://www.friedenspaedagogik.de/ 

Институтот од Тибинген, кој исто така зема значајно учество во изготвувањето на овој тематски комплекс на Д@далос, нуди опширна онлајн-понуда на тема Педагогија за мир. Две особено добри појдовни точки се страните: "Теми" и "Настава - конкретно":
 
bullet

Тргнувајќи од страната теми се добиваат основни информации за практично сите аспекти на педагогијата за мир. Клучни зборови, меѓу другото, се: мировно движење, насилство врз децата, глобално учење, војната во Ирак, играчки на војната и насилството и, се разбира централната тема, конструктивната обработка на конфликти, која формира тежиште на работата на Институтот за педагогија за мир од Тибинген, ИФТ.
http://www.friedenspaedagogik.de/themen/themen.htm
 

bullet

Тргнувајќи од страната "Настава - конкретно" се доаѓа до цела редица на предлози за наставата, меѓу другото и на следниве теми: разбирање на воени случувања, учење на граѓанска храброст, димензии на Заливската војна, човекови права, развој на населението...
http://www.friedenspaedagogik.de/service/unter/unterich.htm

С на с интернет пристапот до ИФТ претставува богато наоѓалиште на теоретски информации и практична помош во областа на педагогијата и едукацијата за мир.

[Почеток на страна]

Internet-Portal Peace Education Net: http://www.peace-education.net

Овој портал претставува мошне корисна појдовна точка за пребарување на интернет. Тој опфаќа три области:

bullet

Проекти: Во овој дел се претставуваат проекти од сите делови на светот.
 

bullet

Теми: Досега на располагање стојат насочувачки информации за теоретската позадина на едукацијата за мир (peace education concepts) како и текстови за тематската област "Конфликт и конструктивна обработка на конфликтот".
 

bullet

Сервис: Делот за сервиси се класифицира во две категории: "Литература" и "Линкови", при што под категоријата Литература можат да се најдат, исто така, и линкови за најзначајните документи од ОН. Листата на линкови отвора други интересни страни на тема Педагогија за мир.

[Почеток на страна]

Ако овие линкови не ви се доволни, на следниве веб-страни можете да најдете дополнителни информации: 

bullet

Norberts Bookmarks for a better world:
http://www.betterworldlinks.org/book30l.htm
 

bullet

UNESCO: Declaration on a Culture of Peace:
http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/2000.htm
 

bullet

United Nations Cyberschoolbus: Peace Education:
http://www0.un.org/cyberschoolbus/peace/index.asp
 

bullet

UN Documents & Links:
http://www0.un.org/cyberschoolbus/peace/frame4.htm

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I  Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.