Osnovni kurs 1
Na gore Osnovni kurs 1 Lista linkova Sadržaj Pregled

 

Osnovni kurs 2
Osnovni kurs 3
Osnovni kurs 4
Osnovni kurs 5
UNESCO


 

Pedagogija mira

Online-kurs na temu "Pedagogija mira" podijeljen je u pet osnovnih kurseva:

Osnovni kurs 1:

Šta podrazumijevamo pod pojmom "pedagogija mira"? 
Ovdje ćete naći uvod u ovu tematiku i definiciju pojma "pedagogija mira". 

 
Osnovni kurs 2:

Šta znači mir? 
Osnovni kurs 2 posvećen je pojašnjavanju bitnih pojmova „mir“, „rat“, „sila“, „konflikt“ i postavlja pitanja koja se tiču saznanja i napretka u oblasti istraživanja mira i konflikata.

Osnovni kurs 3:

Čemu služi pedagodija mira? 
U Osnovnom kursu 3 obrađeni su zadaci i ciljevi pedagogije mira i mirovnog odgoja.

Osnovni kurs 4:

Šta rade ljudi koji se bave pedagogijom mira? 
Osnovni kurs 4 bavi se praksom. Na konkretnim primjerima iz prakse objašnjen je široki spektar upotrebe pedagogije mira.

Osnovni kurs 5:

Pedagogija mira i fer-plej 
Mirovni odgoj se ne ograničava na nastavu iz predmeta "Politika". U okviru Osnovnog kursa 5 bavićemo se pojmom fer-plej i prevencijom nasilja u sportu.

Osnovni kurs 1: Šta podrazumijevamo pod pojmom "pedagogija mira"?

U sljedećem tekstu su sadržani najvažniji aspekti pojma "pedagogija mira" koji će biti razrađeni u okviru pojedinačnih kurseva ovog tematskog kompleksa.

"
Pedagogija mira je posrednik između teorije (istraživanja mira i konflikata) i prakse (mirovnog odgoja). Ona, pravljenjem sopstvenih teorija i razvijanjem novih i modernih modela učenja doprinosi analiziranju konflikata i pravilnom ophođenju prema nasiljeu na ličnom, društvenom i međunarodnom nivou (...).[Norveški istraživač mira i konflikata Johan Galtung ubraja se među najbolje zastupnike ove naučne oblasti]

Historijski razvoj pedagogije mira vezuje se za kraj Drugog svjetskog rata. Taj je razvoj tekao u fazama koje su se preklapale i koje još i danas paralelno postoje. Prvu faza (individualističko-idealističke pedagogije mira) obilježava individualistički pristup: 'Rat počinje u glavama ljudi'. Druga faza okarakterisana je političko-naučnim pristupom i shvata rat kao politički problem internacionalnog sistema. Treća faza je bila u znaku prevaziđenog konflikta između Istoka i Zapada (...). Sadržajni pojmovi tokom ove treće faze vežu se za negativni i pozitivni pojam mira, te za kulturalni pojam nasilja, kojeg je uveo Johan Galtung (...). U smislu smanjenja nasilja nad prirodom ekološka problematika uvrštena je u ciljeve pokreta za izmirenje sa prirodom (...).

Učenje mirovnog odgoja shvata se kao socijalno i političko učenje. Socijalno učenje kao primjena 'pedagoškog principa' ima za cilj razgrađivanje 'vladajućih struktura', povećanje učešća i odlučivanja svih sudionika školske svakodnevnice. (Mirovno) političko učenje bi trebalo da bude orijentisano ka školskim temama."

["Friedenserziehung", Susanne Lin; in: Handwörterbuch Umweltbildung, hrsg. v. Oskar Brilling/Eduard W. Kleber, Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren 1999., S. 68-70]

UNESCO - svjetska organizacija za obrazovanje, nauku, kulturu i komunikacije - ubraja se među najvažnije međunarodne organizacije koje se bave mirovnim odgojem. Pod naslovom "Sposobnost učenja - naše skriveno blago" ova je organizacija objavila Izvještaj o obrazovanju za 21. stoljeće. U tom izvještaju razrađen je koncept obrazovanja u kojem mirovni odgoj igra veoma važnu ulogu. Najvažnije dijelove ovog izvještaja možete pronaći na sljedećoj stranici:
[... do UNESCO-vog izvještaja]

Sljedeći citat o "Obrazovanju kao kulturi mira" ilustruje UNESCO-ov angažman u oblasti mirovnog odgoja:  


"The development of a holistic approach, based on participatory methods and taking into account the various dimensions of education for a culture of peace (peace and non-violence, human rights, democracy, tolerance, international and intercultural understanding, cultural and linguistic diversity) is its main objective."

Više informacija o aktivnostima UNESCO-a ćete naći na stranici http://www.unesco.org/education/ecp/index.htm

S obzirom na to da ratovi počinju u glavama ljudi, najprije u njihovim glavama moramo da povedemo brigu o miru - Preambula Ustava UNESCO-a iz 1945. godine... dalje do Osnovnog kursa 2: Šta znači mir?

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.