Tematski dio d@dalos Web stranice

Pregled informativnih i nastavnih materijala

[Do početnih stranica sa velikim tematskim kompleksima dospjet ćete uz pomoć linkova sa lijeve strane. Tamo ćete pronaći detaljne informacije, liste sadržaja i grafičke preglede dotičnih tema]

U tematskom kompleksu, za koji Vam na Dadalos-u stavljamo na raspolaganje opširne nastavne materijale, radi se o ljudskim pravima, demokraciji, Uzorima, partijama, Evropskoj Uniji (nova verzija 2006), Ujedinjenim nacijama, Održivi razvoj ... vrlo važnim oblastima političke naobrazbe. 

Održivi razvoj Tematski kompleks "UJEDINJENE NACIJE"

O pojmu održivog razvoja

Definicija Komisije Brundtland

Proširenje pojma

UN-ova dekada "Obrazovanje radi održivog razvoja"

Povezivanje sa drugim temama na D@dalosu

Smjernice UNESCO-a

Pregled sekvenci

Osnovni kurs 1: Šta su zadaci i koji su ciljevi Ujedinjenih nacija?

Osnovni kurs 2: Kako su se razvile Ujedinjene nacije?

Osnovni kurs 3: Kako su strukturirane Ujedinjene nacije?

Osnovni kurs 4: Kako izgleda sistem Ujedinjenih nacija?

Osnovni kurs 5: Sa kojim se problemima susreću Ujedinjene nacije?

Tematski kompleks "Ljudska prava" Tematski kompleks "Uzori"
Šta su ljudska prava?
Kako su se razvijala?
Odakle potiču?
Šta ljudska prava znače za mene?
Ko nadgleda ljudska prava?
Zašto prava djeteta ?
Weltethos?
Amnesty International?
...za više kliknite na link ispod ovog teksta

Informacije o sljedečim važnim i uzoritim primjerima:
Mahatma Gandhi
Martin Luther King Jr.
Desmond Tutu
Rigoberta Menchú
Betty Williams
Mairead Corrigan
Yitzhak Rabin
Mutter Theresa
Citati, Govori und Tekstovi od i o ovim osobama. 

Tematski kompleks  "demokracija" Tematski kompleks Partije
Šta je demokratija? Koje forme demokracije/demokratije postoje?
Kako se ona razvijala od samih početaka u antičkoj Grčkoj?
Šta kažu najvažniji politički mislioci?
Kada je jedna država demokratična/demokratska? Koje bitne elemente sadrži takva država?
Kako izgleda demokratično/demokratsko društvo?
Sa kojim problemima se demokratija konfrontira danas?
...za više kliknite na link ispod ovog teksta

Šta su partije?
Koji tipovi partija postoje?
Koje funkcije ispunjavaju partije u modernoj demokratiji?
Kako izgledaju partijski sistemi?
Zašto su partije u SAD-u slabe, a u Velikoj Britaniji jake?
Sa kojim problemima se susreće partijska demokratija? 

Tematski kompleks  "EVROPSKA UNIJA" (verzija 2006.) Tematski kompleks  "POLITIČKA DIDAKTIKA"

Kako

...se razvila Evropska unija (EU)?
...ona funkcionira? Koji faktori utječu na njen razvoj?
...izgleda spektar inistitucija unutar EU? Ko donosi odluke?
-Koji su to aktuelni izazovi pred kojima stoji EU? Kakvo je trenutno stanje aktuelnog proširenja Evropske unije?
-Najnoviji razvoj odnosa između EU-a i zemalja zapadnog Balkana
-Pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom

Kako

...predavati građansko obrazovanje i političko opismenjavanje?
...prezentirati problem; motivirati, pronaći predznanja; razraditi temu, itd.?
...razraditi informacije; ponuditi činjenice relevantne za temu; analiza problema, itd.
...obraditi informacije; rasčlaniti; sveopćenitost; transferirati znanje, itd.
...donijeti procjene; obratiti pažnju na suprotne stavove, porediti, ocjeniti; donijeti vlastitu odluku i objasniti je, itd.
   
Tematski kompleks "Pedagogija mira" Tematski kompleks"Globalizacija"
se bavi teoretskom osnovom pedagogije mira u što se ubraja i naučno-istraživački rad pojava i pojmova "mir" i "konflikt". Ovaj tematski kompleks se bavi i praktičnom primjenom mirovnog odgoja, te upućuje ne mnogobrojne materijale koji tretiraju ista i slična pitanja.

Tematski kompleks "Globalalizacija" na dadalos-u predstavlja nekoliko definicija ovog pojma, naglašava multidimenzionalnost procesa od kojih se sastoji vrhovni pojam "globalizacija, postavlja pitanje koji su to bitni uzroci globalizacije , tematizira probleme koji su posljedica globalizacije  i bavi se prijedlozima rješenja koji se naziru tokom debate o globalizaciji.

   

Pojedinosti o tome očekuju Vas na Početnim stranicama ovih tematskih kompleksa.


Upute/upustva za korištenje

Ukoliko po prvi put koristite obrazovni server, pročitajte upute/uputstva koje/koja slijede o strukturi i korištenju. Da biste dospjeli do odgovarajućeg teksta o tome kliknite ovdje. Tamo ćete između ostalog naći upute/uputstva o sljedećim temama:

Struktura tematskih kompleksa: >> Osnovni kurs i proširene teme
Navigacija: >> Tekstualni linkovi
>> Navigacijska ljestvica
Grafička pomoć prio orijentaciji/orijentiranju: >> Grafičke markacije i njihovo značenje
Praktični savjeti za pripremu nastave: >> Obrada teksta
>> Obrada grafika

[Početak stranice]


Između ostalog planirani su i sljedeći tematski kompleksi:

Prava žena  Ustrajnost 


Šta su je Prava žena i kako se ona danas ostvaruju?


Šta znači ustrajan razvoj? Koji globalni, ekološki problemi postoje? Kako se mogu rješiti? Lokalna, nacionalna i globalna ekološka politika, itd. 

Osim toga, postojeće teme će se, naravno, proširivati i aktualizirati/aktuelizirati.  

[Ukoliko želite biti automatski informirani, čim se na server učita nova tema, prijavite se na našu Mailinglistu:
Dovoljna je kratka obavijest na sljedeću adresu:  Ragnar.Mueller(at)dadalos.org

[Početak stranice]


Sudjelujte/Učestvujte!

Ukoliko Vi sami želite da obradite neku temu - na primjer, u okviru nekog projekta u školi ili na univerzitetu -, ne ustručavajte se da stupite u kontakt sa nama.  

Agora - Društvo za promicanje znanja putem novih medija i političku/političko naobrazbu/obrazovanje.

Ragnar.Mueller(at)dadalos.org        Wolfgang.Schumann(at)dadalos.org 

Isto važi i ukoliko želite da nam uputite kritike i sugestije ili ukoliko imate pitanja.

[Početak stranice]


Struktura tematskih kompleksa i upute/uputstva za korištenje

Informativni i nastavni materijali o različitim tematskim kompleksima kao i navigacijska struktura na ovom serveru razrađeni su analogno. Kad si jednom stvorite pregled, u svakoj sljedećoj temi snaći ćete se bez problema.  

Osnovni kurs i proširene teme

Osnovni princip raščlanjivanja kod svake teme je podjela na dva dijela - na sekvencu osnovnog kursa s jedne, i na proširene teme s druge strane. Putem sekvenci osnovnog kursa možete vrlo brzo prikupiti osnovna saznanja o nekoj tematskoj oblasti. Za različite sekvence postoje odgovarajući materijali (dijagrami, dokumenti, slike, citati, novinski članci, tekstovi) i proširene teme. 

Proširene teme nude primjere, jasne detalje ili proširuju pojedine aspekte sekvence onog osnovnog kursa kojem odgovaraju. One su u velikoj mjeri podobne za uvođenje tematskih kompleksa u nastavu. Za proširene teme također postoje odgovarajući materijali.  

Primjer

Ako bacite pogled na grafički prikaz tematskog kompleksa, biće Vam jasna podjela na dva dijela i način raspoređivanja materijala. Kliknite ovdje, i prikaz će se otvoriti u novom prozorčiću. Kad zatvorite taj prozorčić, ponovo ćete se naći na ovoj stranici, te ćete moći do kraja iščitati upute/uputstva o strukturi tema.  

[Početak stranice]

Navigacija

Za navigaciju unutar obrazovnog servera na raspolaganju su obje navigacijske ljestvice (lijevo/vertikalna i gore/horizontalna), kao i linkovi unutar teksta. 

Linkovi unutar teksta

Kad kliknete na jedan od ovih linkova u tekstu, odgovarajuća stranica otvara se unutar novog prozorčića, a zatvaranjem tog prozorčića bez problema se možete vratiti do početne pozicije. Primjer koji smo imali ranije strukturiran je po ovoj šemi. Ali oprez: ne smijete istovremeno otvoriti previše prozorčića da ne biste preopteretili memoriju Vašeg kompjutera/računala!   

 

Navigacijske ljestvice

Horizontalna navigacijska ljestvica u gornjem dijelu svake stranice nudi Vam linkove do stranica koje su na istom nivou kao i stranica koju imate otvorenu pred sobom (grafički gledano, ovi linkovi se sastoje iz dva trokuta i naslova stranice).   
Vertikalna navigacijska ljestvica na lijevom rubu stranice nudi Vam linkove do stranica koje su podređene stranici koju imate otvorenu pred sobom (grafički gledano, ovi linkovi se sastoje iz jednog trokuta i naslova stranice).  

Prisjetite se gore opisane podjele tematskih kompleksa na dva dijela, na sekvence osnovnog kursa i na proširene teme. To znači, na primjer, da ćete do materijala (dokumenata, dijagrama itd.) i do proširenih tema, koje odgovaraju sekvenci osnovnog kursa, otvorenoj pred Vama, dospjeti preko vertikalne navigacijske ljestvice na lijevom rubu stranice, jer su ti materijali i proširene teme podređeni sekvenci osnovnog kursa. Do druge sekvence osnovnog kursa dospjet ćete preko horizontalne navigacijske ljestvice, jer su sekvence osnovnog kursa na istom nivou. 

Primjer

Cijelokupan princip će biti jasniji, ako ga prikažemo na primjeru. Kliknite ovdje, i dospjet ćete (kao što je to bio slučaj i u gornjem primjeru do novog prozorčića, koji kasnije samo trebate zatvoriti) u treću sekvencu osnovnog kursa na temu ljudskih prava. 
Na horizontalnoj navigacijskoj ljestvici vidite linkove koji vode do ostalih sekvenci osnovnog kursa, a na vertikalnoj navigacijskoj ljestvici - linkove koji vode do podređenih stranica, što je u ovom slučaju jedan dijagram i proširena tema "Prava djeteta".  

Uz pomoć linkova koji se nude kod obje navigacijske ljestvice, za razliku od linkova unutar teksta uz pomoć kojih se, kako je već pomenuto, otvara novi prozorčić, preskačete do željene stranice. U tom slučaju do početne stranice se ne možete vratiti zatvaranjem prozočića, nego uz pomoć pritiska na polje "natrag" Vašeg  Browsera ( npr. Microsoft Internet Explorer ili Netscape Navigator).   

[Početak stranice]

Grafička pomoć pri orijentaciji/orijentiranju

Osim zastavica pored kojih su natpisi (na ovoj stranici npr. "Teme") na svakoj ćete stranici pronaći različite grafičke pomoći pri orijentaciji/orijentiranju. Te grafičke pomoći kratko ćemo pojasniti:

Stranicu na kojoj se upravo nalazite karakterizira to da su oba trokuta na horizontalnoj navigacijskoj ljestvici obojena crveno (provjerite sami da li je link "Teme" na samom početku ove stranice obojen crveno).  
Unutar tematskih kompleksa na svakoj stranici pronaći ćete kvadrat koji Vam omogućava da vidite osnovnu boju dotične teme. Za dosadašnji jedini veliki tematski kompleks (ljudska prava) odabrali smo zelenu boju.  

Primjer

Ljudska prava

Nalazite se na stranici koja pripada tematskom kompleksu "Ljudska prava".

Ljudska prava

Prava djeteta

Nalazite se na stranici koja pripada proširenoj temi "Prava djeteta" o okviru tematskog kompleksa "Ljudska prava".   

[Početak stranice]

Dalje grafičke markacije i njihovo značenje

Uz pomoć grafika, smještenih na početku stranice i u tekstu, možete na prvi pogled prepoznati na kojoj se stranici nalazite, odnosno koji se to element obrađuje na pomenutoj stranici. Najvažnije od njih pronaći ćete pojašnjene u daljem tekstu:  

Na ovoj stranici mozete procitati neki dokument, snimiti ga u svoj/svoje kompjuter/racunalo ili odstampati. Ovaj stranica označava početak proširene teme. Na tim stranicama je upustvo i pregled proširene teme.
Na ovoj stranici mozete procitati neki dokument, snimiti ga u svoj/svoje kompjuter/racunalo ili odstampati. Na ovoj stranici možete pročitati neki dokument, snimiti ga u svoj/svoje kompjuter/računalo ili odštampati.
Ukoliko je tekst markiran ovakvom slikom, onda je u pitanju novinski clanak. Ukoliko je tekst markiran ovakvom slikom, onda je u pitanju novinski članak.
Tekst markiran ovom slikom je odlomak iz knjige ili neki internet-tekst. Tekst markiran ovom slikom je odlomak iz knjige ili neki internet-tekst.
Ova grafika ukazuje na internet. Na taj nacin su u tekstu markirane liste linkova ili upute/uputstva na neke internet - stranice vrijedne preporuke. Ova grafika ukazuje na internet. Na taj način su u tekstu markirane liste linkova ili upute/uputstva na neke internet - stranice vrijedne preporuke.
Ova grafika ukazuje na grafičke preglede koji se mogu direktno odštampati i koristiti kao folije za grafoskop.

[Početak stranice]

Praktični savjeti za pripremu nastave

Ukoliko želite koristiti materijale sa ovog obrazovnog servera, ali nemate baš veliko iskustvo u radu sa kompjuterom/računalom, u sljedećem odlomku naći ćete nekoliko važnih savjeta koji će Vam olakšati rad.   

Obrada teksta

Ukoliko želite neki od tekstova sa interneta snimiti na Vašem kompjuteru/računalu, da biste ga kasnije, na primjer, skratili, preradili, odštampali ili kombinirali sa drugim tekstovima ili slikama, postupite kako je opisano u sljedećim koracima: 

1. Obilježite cijeli tekst (Strg + A) ili pojedine dijelove teksta (mišem).
2. Kopirajte obilježeni tekst (Strg + C).
3. Otvorite Vaš program za obradu teksta (npr. Microsoft Word).
4. Dodajte ranije markirani ili kopirani tekst (Strg + V).

[Na ovaj način možete odštampati tekstove sa obrazovnog servera bez grafičkih elemenata koji smetaju]

Obrada grafike

Ukoliko želite da na Vašem komputeru/računalu snimite neki dijagram ili fotografiju, kliknite desnom tipkom miša na odabrani grafički element, a potom odaberite naredbu "Slike/grafike snimiti pod". Nakon toga će se otvoriti uobičajeni prozorčić za snimanje i možete odabrati gdje ćete snimiti odabranu grafiku.   

A sad mnogo zadovoljstva pri surfanju!

[Početak stranice]Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.