Hronologija
Na gore Osnovni kurs 1 Pregled Sadrzaj Hronologija Lista linkova

 


 

Ljudska prava

Najvažniji miljokazi/događaji od posebne važnosti u toku razvoja ljudskih prava

1215.

Magna Charta Libertatum

1628.

Petition of Rights (England)

1679.

Habeas-Corpus-Akte (England)

1776.

Virginia Bill of Rights (USA)

 

Američka objava nezavisnosti/neovisnosti

1789.

Objava ljudskih i građanskih prava (Francuska revolucija)  

26. juni 1945.

Povelja Ujedinjenih nacija 

10. decembar 1948.

Opća povelja o ljudskim pravima

4. novembar 1950.

Europska/Evropska Konvencija o ljudskim pravima

19. dezembar 1966.

Internacionalni Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

 

Internacionalni Pakt o građanskim i političkim pravima  

22. novembar 1969.

Američka Konvencija o ljudskim pravima 

01. august 1975.

KSZE-zaključni akt iz Helsinkija 

27. juni 1981.

Banjul povelja o ljudskim pravima i pravima naroda (Afrika)

19. septembar 1981.

Opća objava o ljudskim pravima u Islamu  

14. juni 1992.

Objava iz Rija o razvoju i zaštiti okoliša  

juni 1993. Svjetska konferencija o ljudskim pravima (Beć) 

[Početak stranice]    [Osnovni kurs 1]    [Pregledni dijagram]Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.